Solarninovinky.cz

Doporučujeme: Boj o recyklaci panelů vrcholí. Jaká pokuta hrozí, když se nezaregistrujete do konce června?

Do konce června se musejí solárníci rozhodnout, kdo se postará o recyklaci solárních panelů. Smlouvu s některým z poskytovatelů tak musejí podepsat do konce června všichni solárníci. Kdo smlouvu nestihne podepsat, riskuje až 50 milionovou pokutu.

title=

Na žádost našich čtenářů jsme se obrátili na zástupce všech 4 hlavních kolektivních systémů, které se budou v České republice zabývat recyklací solárních panelů:  Asekol Solar a REMA PV Systém, RETELA a RESolar. Zástupci těchto společností (s výjimkou společnosti RETELA- její stanvisko přinášíme na konci článku) se vyjádřili k níže uvedeným dotazům.

Jakým způsobem garantujete, že finanční prostředky vybrané od solárníků na recyklaci solárních panelů nebudou vytunelovány?

REsolar: Přímou kontrolu nad hospodařením s vybranými prostředky mají v kolektivním systému REsolar zástupci dvou nejvýznamnějších oborových asociací (CZEPHO a AliES) a největších provozovatelů FVE. Prostřednictvím jejich zastoupení v majetkové struktuře a dozorčí radě společnosti REsolar s.r.o. je zaručena kontrola čerpání rozpočtu a schvalování provozních smluv, stejně jako smluv na podpůrné činnosti.

Systém REsolar je tedy založen a řízen přímo provozovateli fotovoltaických elektráren, kteří chtějí minimalizovat administrativní náklady a ohlídat si, že prostředky opravu nikam neodtečou. REsolar s.r.o. je z důvodu transparentnosti dobrovolně podroben auditu účetní závěrky, a to již od roku 2013.


REMA PV Systém: Garance pramení z několika zdrojů: Prvním je ošetření v legislativě. Vyhláška nezapomněla na několik opatření:
-Uložené prostředky jsou oddělené od kolektivního systému a jsou uchovávány na vázaném účtu (§ 14 b, odst. 3)
-Zůstatek účtu je reportován MŽP (§ 6, odst. 2h)
-V momentě, kdy dojde ke zrušení kolektivního systému, nastane automatický přechod klientů a finančních prostředků do jiného kolektivního systému (§ 14 b, odst. 7)

Z filosofie skupiny REMA vyplývají další zásady: Zavazujeme se reportovat zůstatek svým klientům pravidelně formou ročního výpisu a navíc připravujeme nastavení individuálních kont.

Asekol Solar: Kolektivní systém ASEKOL funguje na trhu už od roku 2005 a přes osm let dokazuje, že s penězi dokáže hospodařit. ASEKOL má transparentní vlastnickou strukturu, založily ho renomované společnosti jako například LG, Panasonic, Philips, Samsung nebo Sony. KS ASEKOL Solar je od mateřského KS finančně oddělen, nemůže se tedy stát, že by se poplatky vybrané na recyklaci solárních panelů smíchaly s poplatky za běžné elektro. Každý provozovatel FVE má navíc své vlastní panelové konto, kde může online kontrolovat stav svého recyklačního účtu.


Jak probíhá dozor státních orgánů nad hospodařením v oblasti recyklace?

REsolar: Kolektivní systémy pro recyklaci odpadů jsou kontrolovány ze strany MŽP, kterému jednou ročně zasílají zprávu o své činnosti a hospodaření s vybranými prostředky. MŽP je dále předkládána auditorská zpráva včetně detailního přehledu vynaložených nákladů a přehledu o stavu bankovních účtů. Veškeré změny podmínek pro financování musí kolektivní systémy oznamovat příslušnému odboru MŽP, které přehodnocuje jejich dopady na povinné osoby.

REMA PV Systém: Vázaný účet je pod kontrolou MŽP, peníze mohou být čerpány pouze na základě správního řízení, v kterém kolektivní systém musí prokázat nárok na čerpání finančních prostředků přesně definovanou dokumentací.

Asekol Solar: Kolektivní systém zveřejňuje pravidelně svou účetní závěrku, současně Zákon o odpadech stanovuje, na co pouze mohou být prostředky získané z poplatků na recyklaci využity – tedy pouze na financování činností spojených se zajištěním sběru, dopravy a recyklace solárních panelů.


Pokud zájemce o recyklaci podepíše s Vaším recyklačním systémem smlouva na recyklaci solárních panelů, má následně možnost odstoupit bez postihu s tím, že chce později spolupracovat s jiným recyklačním systémem?

REsolar: Přechod mezi systémy umožňuje vyhláška, která se sice zatím neschválená, ale REsolar pochopitelně s možností změnit společnost zajišťující recyklaci počítá již dnes. Podle návrhu prováděcí vyhlášky č. 352/2005 Sb. budou moci provozovatelé solárních elektráren smlouvu vypovědět jednou ročně, a to nejpozději k 1.1.2019. Vypovězení smlouvy je dále v kolektivním systému REsolar možné bez jakéhokoliv postihu kdykoliv, když dojde ke změně výše příspěvku na solární panely nebo ke změně smluvních podmínek.

REMA PV Systém: Ano, v momentě, kdy dojde ke změně sazebníku, má klient právo na odstoupení od smlouvy. Zároveň vyhláška dává provozovatelům právo na změnu kolektivního systému v průběhu let 2014 až 2018 (§ 14 b, odst. 6).

Asekol Solar: Ano, pokud to vyhláška umožní.

Pokud během 20 let nedojde k potřebě recyklace panelů, budete vracet nazpátek nevyčerpané finanční prostředky nebo jejich alikvotní část solárníkům?

REsolar: Naše společnost se zavázala provozovat kolektivní systém s minimálními provozními náklady, takže nespotřebované příspěvky budou po ukončení doby životnosti panelů investorům vráceny. Již dnes je recyklace některých solárních panelů zisková. 

REMA Systém: Ano, připravujeme systém tímto způsobem. Důležité je zmínit, že toto není nějaká výhoda některého ze systému: toto je zákonná povinnost všech licencovaných kolektivních systému při zajištění povinností elektroodpadů ze solárních panelů.

Asekol Solar: Ano, budeme vracet klientům finanční prostředky, které nebudou využity na pokrytí nákladů spojených s recyklací panelů po skončení jejich životnosti.

Co stane provozovateli FVE, pokud neuzavře smlouvy na recyklaci solárních panelů v termínu do 30. 6. 2013?

REsolar: České inspekce životního prostředí by mohla na základě kontroly a zjištění chybějící smlouvy udělit pokutu. Ovšem příslušná vyhláška nebyla dosud schválena a podle našich neoficiálních informací ze strany ministerstva životního prostředí nebudou právě z tohoto důvody kontroly prováděny.

REMA PV Systém: Porušení nových povinností podle zákona o odpadech bude znamenat správní delikt se všemi důsledky z toho plynoucími. 
Jedním z nich může být pokuta uložená Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), jejíž výše může dosahovat až 50 000 000 Kč. 
Konkétně je to v legislativě ukotveno v  paragrafu 66, odst.4, pismeno f
(4) Pokutu do výše 50 000 000 Kč uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která
f) neplní povinnosti stanovené tímto zákonem při nakládání s vybranými výrobky nebo odpady nebo zařízeními podle části čtvrté,

Asekol Solar: Toto je otázka pro MŽP. Podle platné zákonné úpravy ale může s každým subjektem, který porušuje zákon – tedy s kolektivním systémem stejně, jako s provozovatelem FVE, který se do 30. 6. 2013 nezaregistruje, zahájit Česká inspekce životního prostředí správní řízení, které může skončit až padesátimilionovou pokutou.

Proč musím podepsat novou smlouvu s recyklačním systémem, když mé panely jsou hrazeny v rámci systému PV Cycle?

REsolar: Česká legislativa je výsledkem lobbingu stávajících kolektivních systémů. V řadě věcí tak jde nad rámce evropských zkušeností s recyklací solárních panelů a bohužel není s evropským systémem PV Cycle kompatibilní.

REMA PV Systém: PV Cycle funguje jako systém, který řeší potřeby současné recyklace, není finančně dimenzován na budoucí množství elektroodpadů ze solárních panelů.
Financování PV Cycle je nastaveno formou pay as you go – platby příspěvku z 2 procent na trh uvolněných panelů. 

Kolektivní systémy garantují smluvním závazkem, že se postarají o každého ze svých klientů a všech panelů. Zajistí kompletní proces likvidace, ne pouhou recyklaci.

Asekol Solar: Kolektivní systém ASEKOL Solar si ale uvědomuje, že někteří klienti již dříve přispěli do dobrovolného sdružení  PV Cycle. ASEKOL Solar proto nabízí klientům možnost vybrat si pro činnosti spojené s fyzickou likvidaci svých panelů libovolného partnera, který splňuje zákonné normy, tedy třeba i PV Cycle. Pokud pak PV Cycle panely sebere, dopraví a zlikviduje zdarma, jak klientům slíbil, vrátí ASEKOL Solar klientovi finanční prostředky, které se na tyto činnosti nevyužily.


Stanovisko společnosti RETELA s.r.o.
:
Po pátečním jednání k vyhlášce na MŽP se domnívám, že uvedenou (potřebnou) diskusi nemá smysl spouštět dříve, než v pátek. V pondělí má jít text novely do legislativní rady vlády a do konce týdne má být vyhláška publikována. Do té doby se raději nechci k uvedeným dotazům vyjadřovat. Děkuji za pochopení, odpověděl na náš email 
pan Vladík- jednatel společnosti RETELA s.r.o.

Datum: 11.6.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace týkající se ekologického a obnovitelného zdroje elektrické energie – fotovoltaických elektráren. Dozvíte se kam všude lze solární elektrárny umístit, jakou má tato investice návratnost, jak probíhá celý proces zřízení elektrárny nebo co všechno musíte vyřídit vy a s čím Vám společnost NWT pomůže. Zjistíte rovněž co jsou to takzvané ostrovní systémy a nebo jaká je životnost panelů.