Solarninovinky.cz

RETELA: Proč jsme nejdůvěryhodnějším partnerem pro recklaci solárních panelů?

Po uzavření smlouvy s nadnárodní asociací PV Cycle má RETELA ambice být nejreprezentativnějším, nejlevnějším a nejtransparentnějším solárním systémem pro recyklaci panelů v ČR. RETELA bude hájit zájmy nejen dovozců (výrobců) solárních panelů, ale rovněž i majitelů dřívě postavených FVE (online registrace ZDE).

Zárukou spolehlivosti kolektivního systému RETELA je důvěra, kterou mu dali nejvýznačnější členové asociace PV Cycle, jako Conergy Česká Republika s.r.o., Frankensolar CZ s.r.o., IBC SOLAR s.r.o., SCHÜCO International KG, organizační složka, SOLARINVEST – GREEN ENERGY, s.r.o., TERMS a.s. a řada dalších, kteří se rozhodli plnit své povinnosti právě prostřednictvím společnosti RETELA. 

title=


A je zřejmé, že pro inkriminované FVE to byly právě tyto společnosti, které se významnou měrou podílely na jejich instalacích. Mimo to je to právě tato skupina, která je jako jedna z mála schopna splnit limit daný v navrhované vyhlášce, a to 0.5 MW instalovaných v minulých obdobích.

Proto RETELA zveřejňuje tuto aktualitu ke smlouvě provozovatelů dříve instalovaných (do 1.1.2013) fotovoltaických elektráren (Provozovatelů FVE), kteří mají dle novely zákona o odpadech (§ 37p, odst. 2) uzavřít do 30.6.2013 smlouvu s osobou podle § 37h  odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, což jsou registrované kolektivní systémy, jako je kolektivní systém Retela.

MŽP pro tento typ smlouvy zpracovalo návrh prováděcí vyhlášky, která je k 11.6.2013 stále v připomínkovém řízení. V tomto návrhu vyhlášky byl stanoven závazný vzorec pro výpočet příspěvků, přičemž bez ohledu na výsledek výpočtu NESMÍ být tento příspěvek nižší, než Pmin, což je k 11.6.2013 5,50 Kč za kg (a RETELA ani vyšší příspěvek neuvažuje, protože sama doporučovala hodnotu nižší, a to i v rámci připomínkového řízení).

Tento příspěvek musí obecně pokrývat veškeré průběžné i budoucí náklady na likvidaci vysloužilých panelů, a to včetně administrativních nákladů. Ať bude Pmin stanoven novelou vyhlášky závazně jakkoli, RETELA garantuje (i přesto, že to návrh vyhlášky umožňuje) nepoužít pro kalkulaci svých příspěvku vyšší hodnotu.

Vypočtený příspěvek (instalované kg * Pmin) se bude splácet v pěti stejných splátkách od roku 2014 do roku 2018, a o jeho tvorbě i čerpání bude Retela podávat každoročně povinnou roční zprávu.

Z desítek dotazů jsou nejčastější čtyři, na které zde odpovíme:


Proč mají Provozovatelé FVE podruhé platit, když již při instalaci platili příspěvky dovozcům, popřípadě PV Cycle?
Představitelé PV Cycle nám na tento dotaz potvrdili, že z příspěvků NEBYLY vytvářeny žádné rezervy (jako tomu bude nyní), nýbrž byly tyto příspěvky v režimu pay-as-you-go použity na financování průběžných likvidací. Tomu zřejmě odpovídala i minimální výše těchto příspěvků.

Jak bude zajištěno, aby se vybrané příspěvky neprohospodařily (činevytunelovaly) po dobu desítek let do likvidace panelů?
Stoprocentní záruka není nikdy, takže lze jen omezit rizika:
• kontrola provozních nákladů a investic prostřednictvím Rady správy fondu FVE (RSF), která je navržená jednatelem RETELY na základě návrhů Provozovatelů FVE a jmenovaná dozorčí radou RETELY v počtu tří až pěti členů;
• kontrola maximálně konzervativního uložení svěřených financí (s preferencí bezpečnosti před výnosy).


Může kolektivní systém garantovat, že po dlouhém období  daném životností panelů nebudou Provozovatelé FVE nuceni ještě něco doplácet?
Při opravdu pečlivých úvahách a analýzách s využitím zkušeností PV Cycle a také našich z oblasti dramatického poklesu příspěvků v oblasti klasických elektrozařízení jsme přesvědčeni, že tomu tak nebude.

Je možno z kolektivního systému odejít?
Ano, v souladu s navrhovaným zněním vyhlášky vždy k 31.12., přičemž naspořené prostředky, snížené o prokazatelně spotřebované náklady budou vráceny.

Po likvidaci všech instalovaných panelů jednoho každého Provozovatele FVE bude provedeno vyúčtování a očekávaný přeplatek (včetně úroků) bude vrácen tomuto provozovateli.

K dnešnímu dni (11.6.2013) jsme podle nejlepšího vědomí a svědomí dali do souladu náš text Smlouvy pro Provozovatele FVE s předběžným zněním Vyhlášky.

Vzhledem k blížícímu se termínu 30.6.2013 jsme se pak rozhodli již déle nečekat na vydání zpožděné Vyhlášky a počínaje dnem 11.6.2013 jsme umožnili všem Provozovatelům FVE on line vyplňování smluv. Doporučujeme tedy sledovat webové stránky www.retela.cz ,kde je vytvořena nová záložka Solární panely.

Vzhledem k očekávanému náporu stovek (možná tisíců) zájemců nebude možné komunikovat se všemi individuálně. Děkujeme za pochopení.

Jaroslav Vladík, jednatel společnosti RETELA, s.r.o.

Datum: 27.5.2014 | Rubrika: Solarninovinky.cz

Zdroj: Solarninovinky.cz

O webu

Na našich webových stránkách naleznete nejrůznější informace týkající se ekologického a obnovitelného zdroje elektrické energie – fotovoltaických elektráren. Dozvíte se kam všude lze solární elektrárny umístit, jakou má tato investice návratnost, jak probíhá celý proces zřízení elektrárny nebo co všechno musíte vyřídit vy a s čím Vám společnost NWT pomůže. Zjistíte rovněž co jsou to takzvané ostrovní systémy a nebo jaká je životnost panelů.